Werkwijze

Hoe we jouw logopedische behandeling gaan aanpakken

1. Aanmelding

Bij de aanmelding worden een aantal gegevens uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Dat kan telefonisch of via de mail.

2. Intake / anamnese

Bij een eerste afspraak neemt u mee:

-Identiteitsbewijs.
-Zorgverzekeringspas.
-Verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of behandelend specialist.

Tijdens het intakegesprek worden alle relevante administratieve- en persoonsgegevens verzameld en wordt de klacht in kaart gebracht.

Mijn praktijk beschikt over de kwalificatie Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Dit betekent dat u zonder doorverwijzing terecht kan bij de logopedie. Omdat niet alle zorgverzekeraars DTL vergoeden, heb ik besloten voor alle behandelingen een verwijsbrief te vragen.

3. Onderzoek / observatie

Op basis van de verzamelde gegevens wordt overgegaan tot het screenen, onderzoeken en/of observeren van de cliënt om de logopedische diagnose te stellen.

logopedie de lier werkwijze

4. Behandeling

Met de onderzoeksresultaten als basis, wordt in overleg met de ouders/verzorgers of de cliënt zelf, een behandelplan opgesteld. Voor een succesvol behandeltraject neem ik, indien nodig, contact op met betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en leerkrachten. Uiteraard gebeurt informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen na uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers of cliënt.

Bij de behandeling van kinderen wordt aan ouders uitdrukkelijk gevraagd aanwezig te zijn tijdens de behandeling, zodat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de behandeling. Bovendien wordt van ouders/verzorgers een actieve inzet verwacht, zowel thuis als tijdens de behandeling, om zo een optimale effectiviteit na te streven.

Tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd hoe de behandeling verloopt en of de behandeldoelen bereikt zijn/worden. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.
In sommige gevallen is het beter met het kind alleen te werken als de aanwezigheid van de ouders/verzorgers afleidt.
Na afloop van iedere behandeling wordt men erbij gevraagd om het verloop en het eventuele huiswerk te bespreken. Het is mogelijk om bij medische indicatie logopedie aan huis te krijgen.

5. Afronding

Wanneer na een behandelperiode blijkt dat de doelen zijn bereikt, wordt de behandeling in overleg met de ouders/verzorgers afgerond. Indien nodig wordt een controle-afspraak gepland.

6. Doorverwijzing

Het komt voor, dat er aanvullende onderzoeken of behandelingen nodig zijn, die niet tot mijn eigen expertise behoren. Ik bespreek dan samen met u welke mogelijkheden er zijn wat betreft de gespecialiseerde zorgaanbieders.

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die ik u graag bied. Ik doe er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Klik hier voor meer informatie.

Privacyregeling

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ik kan mijn werk niet uitvoeren, zonder dat ik bepaalde persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik uiteraard met de grootst mogelijke zorg. Om die reden is mijn Privacyreglement aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Klik hier om het document te bekijken.